Satmatic tuntee vastuunsa elinympäristöstämme

Ympäristöpolitiikka

Satmatic Oy on ympäristövastuunsa tunteva sähkö- ja automaatioalan yritys. Satmatic Oy on sitoutunut noudattamaan toimintaansa sovellettavaa lainsäädäntöä, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja muita organisaation ympäristönäkökohtiin liittyviä vaatimuksia kuin myös ennalta ehkäisemään ympäristön pilaantumista, periaatteella jossa kaikki mahdollinen toiminnassa syntynyt jäte kierrätetään tai hävitetään asianmukaisilla menetelmillä. Jätemäärien jakautumisen seurantaa suoritetaan jatkuvasti ja seurannan perusteella käsitellään mahdollisia muutostarpeita toiminnassa ja jätteenkäsittelyssä.

Toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset näkyvät paljolti välillisinä vaikutuksina ja kierrätettävänä jätteenä, joka pystytään hyödyntämään jätteenkäsittelylaitosten avulla hyötykäyttöön. Merkittävimpiä välillisiä vaikutuksia ovat esim. kuljetuksesta aiheutuvat päästöt.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy huolehtii Satmatic Oy:n tuottajavastuun hoitamisesta.

 

Henkilöstön asema on keskeinen ympäristönsuojelussa

Satmatic Oy on sitoutunut huomioimaan ympäristövastuunsa koko konsernissa, kaikissa työtehtävissä. Satmatic Oy kouluttaa, opastaa ja kannustaa henkilöstöään niin, että se on tietoinen ympäristöpolitiikan periaatteista ja omasta vastuustaan. Jokaisen on tunnistettava omaan toimintaansa liittyvät ympäristönäkökohdat ja vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi Satmatic edellyttää, että jokainen osaa ja haluaa toimia omassa työssään vastuullisesti ja asiantuntevasti. Satmatic Oy on sitoutunut ympäristön suojeluun, ympäristön pilaantumisen ennalta ehkäisyyn ja kestävään kehitykseen molemmissa toimipisteissä, Ulvilassa sekä Keravalla. Tätä tarkoitusta varten ylläpidämme kulloinkin voimassa olevan ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaista ympäristöjärjestelmää

Jatkuva parantaminen avainasemassa

Satmatic seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja sitoutuu huomioimaan ympäristönäkökohdat kehittäessään toimintojaan. Tarkoituksenmukaiset johtamis- ja seurantamenetelmät varmistavat jatkuvan kestävän kehittymisen.

Satmatic Oy on allekirjoittanut ilmastositoumuksen, jonka tavoitteena on hiilidioksiidipäästöjen vähentäminen ja ilmastomuutoksen torjuminen. Ilmastokumppanuudella voimme jakaa kokemuksia ja ideoita muiden ilmastokumppaneiden kanssa.

Satmatic Oy huomioi ilmastoasiat ja vähentää hiilidioksidipäästöjä muun muassa:

- Tehostamalla omassa käytössä olevien järjestelmien energiatehokkuutta

- Lisäämällä asiakkaidensa tietoisuutta aurinkoenergiasta ja hajautetsta energiantuotannosta.

- Edistämällä uusiutuvan energian käyttöä

- Mahdollistamalla sähköisen liikenteen kasvua latauspisteiden myynnin ja kehityksen kautta

 

Ympäristösertifikaatti:

ISO 14001:2015

Laatusertifikaatti:

ISO 9001:2015

UL-certificate of industrial control panels

Ilmastokumppanuus