Julkaistu: 30.09.2017

Satmaticin hiilijalanjälki on nyt mitattu

Se on nyt tutkittu: Satmatic tuotti vuonna 2015 kasvihuonekaasupäästöjä noin 180 500 kiloa niin sanottuina hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuna. Ylivoimaisesti suurimman yksittäisen päästökokonaisuuden aiheutti ostetun sähkön kuluttaminen.
Ennen kuin esittelemme tarkemmin Satmaticin hiilijalanjälkeä, muutamat sanat termeistä ja taustoista.     

Hiilijalanjälki tarkoittaa jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa. Eli kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Toisinaan hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöjen sijaan pelkkiin hiilidioksidipäästöihin.

”Satahima – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa” puolestaan on Porin kaupungin ympäristöviraston toteuttama hanke, jossa kehitetään kuntien ja pk-yritysten hiilineutraaleja toimintoja ja palveluita.  
Satahima-hankkeen aikana Ulvilan kaupungin ilmastokumppaniksi ryhtynyt Satmatic Oy kiinnostui taannoin omasta hiilijalanjäljestään. Niinpä Satahima-hanke tilasi selvityksen Satakunnan ammattikorkeakoululta.

Kuukausien selvitysurakka
Nyt Satmaticin hiilijalanjäljestä tehty selvitystyö on valmistunut. Käytännön selvitystyön teki opinnäytetyönään Tiina Sojakka – silloinen Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija, nyttemmin valmistunut insinööri (AMK).
– Selvityksen tavoitteena oli tutkia, kuinka paljon Satmaticin toiminnoista muodostui kasvihuonekaasuja vuonna 2015. Hiilijalanjäljen selvittäminen auttaa yrityksiä ymmärtämään, mistä niiden aiheuttamat päästöt muodostuvat ja tunnistamaan toiminnan piilokuluja ja säästökohteita, Sojakka kertoo.

Tiina Sojakka keräsi tietoja Satmaticin sähkön ja lämmön kulutuksesta, jätteiden käsittelystä sekä liikematkustamisesta. Lisäksi hän valitsi sopivat päästökertoimet näille toiminnoille. Seuraavaksi kaikki tiedot syötettiin hiilijalanjäljen laskentaa varten tehtyyn työkaluun. Laskennassa noudatettiin Greenhouse Gas Protocol -sivuston kehittämää yritysten hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettua standardia.
– Olihan se kohtalaisen iso urakka, joka vei muiden töiden ohella useamman kuukauden. Kun tuollaisen selvityksen tekee yritykselle ensimmäisen kerran, kaikki perustiedot joutuu huolella kaivamaan esille. Mahdollisella seuraavalla kerralla tietojen kerääminen käy jo huomattavasti helpommin ja nopeammin.

Avuliasta väkeä
– Onneksi sain hyvin apuja Satmaticin väeltä. He keräsivät avuliaasti tietoja jätteiden määristä, kaukolämmön käytöstä, matkustamisistaan ja niin edelleen. Myös energia- ja jätteenkäsittely-yritysten ihmiset suhtautuivat suopeasti tietojen keräilyyn.
– Kun tiedot sai eri kohteista kaivettua esille, yhteenlaskemiset olivat selvityksen helpoin vaihe.

Laskennassa Tiina Sojakka käytti apuna Suomen ympäristökeskuksen kehittämää Y-Hiilaria, joka on yksinkertainen työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu on kehitetty Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa. Laskuri huomioi lämmöntuotannon, sähköntuotannon, jätehuollon, kuljetusten ja liikematkustamisen päästöt.

180 500 kilon päästöt
Se taustoista ja keräysmenetelmistä. Tässä vaiheessa lukijaa kiinnostanee, kuinka mittava se Satmaticin jalanjälki sitten oli vuonna 2015. Tutkimuksessa keskityttiin vain Satmaticin Ulvilan toimipisteessä muodostuneihin päästöihin.
Vuonna 2015 Satmatic tuotti toiminnoillaan kasvihuonekaasupäästöjä noin 180 500 kiloa hiilidioksidiyksikköinä (CO2-ekvivalentti). Suuri osa, eli noin 85 600 kiloa, päästöistä muodostui ostetun sähkön kuluttamisesta. Liikematkustaminen majoittumisineen aiheutti toiseksi eniten päästöjä, noin 47 600 kiloa.
– Oman aurinkosähkövoimalan käyttö ja jätteiden tehokas kierrätys pienensivät merkittävästi Satmaticin hiilijalanjälkeä, Tiina Sojakka kiittelee.
– Jatkossa Satmatic voi edelleen pienentää hiilijalanjälkeään ostamalla tavallisen sähkön sijasta uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä ja optimoimalla energian käyttöään.

Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää jatkossa pohjatietona, jos ja kun yrityksen hiilijalanjälki halutaan selvittää tuleviltakin vuosilta. Tuloksia vertailemalla voidaan havaita muutokset kasvihuonepäästöjen määrissä ja arvioida päästövähennystoimien onnistuminen.

Aurinkosähkö pienentää jalanjälkeä
Tarkemmin eriteltynä selvityksestä käy ilmi, että Satmatic käytti 357 807 kWh ostettua sähköä ja 22 030 kWh itse tuotettua aurinkosähköä. Energiayhtiö Pori Energialta ostettu sähkö tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla ja turpeella (1/3), uusiutuvilla polttoaineilla (1/3) ja ydinvoimalla (1/3). Pori Energia myy myös tuulivoimalla tuotettua sähköä.
Tiina Sojakka toteaa selvityksessään, että ”jos Satmatic haluaisi vähentää ostetun sähkön kulutuksesta muodostuvia kasvihuonekaasupäästöjä, se voisi muuttaa sähkösopimustaan niin, että se ostaisi ”tavallisen sähkön” sijasta tuuli- tai vesivoimalla tuotettua sähköä”.

– Aurinkosähköpaneeleilla tuotettu sähkö ei muodosta kasvihuonekaasupäästöjä. Jos Satmaticilla ei olisi omaa aurinkosähkövoimalaa, se joutuisi hankkimaan itse tuottamansa energian verran ostettua sähköä. Mikäli aurinkosähkövoimalan vuonna 2015 tuottama energia olisi ostettu Pori Energialta, tämä olisi lisännyt Satmaticin kasvihuonekaasupäästöjä noin 5 300 kiloa.

Huolellista jätteiden käsittelyä
Liikematkustaminen ja hotelliyöpymiset olivat siis toiseksi suurin kasvihuonekaasupäästöjen muodostaja.
– Satmaticin on hankalaa vähentää liikematkustamisen määrää, koska suuri osa työtehtävistä, kuten huollot ja asennukset, ovat sellaisia, että ne on tehtävä paikan päällä. Niitä ei voi korvata muilla vähemmän päästöjä aiheuttavilla työskentelytavoilla, kuten videoneuvotteluilla, Sojakka sanoo.

Jätteiden käsittely aiheutti vähiten kasvihuonekaasupäästöjä kaikista niistä toiminnoista, jotka valittiin mukaan tähän selvitykseen.
– Satmaticin tuottamat jätteet kierrätetään huolellisesti eikä jätettä päädy kaatopaikalla. Lopputulokseen vaikutti myös se, että Yritysstandardi neuvoo jättämään jätteiden poltosta aiheutuneet päästöt pois hiilijalanjälkilaskennasta, jos yritys ostaa energiaa samalta paikalta, johon sen jätteet toimitetaan.

Vertailu vaikeaa
Kiinnostavaa olisi myös verrata Satmatcin hiilijalanjälkeä muiden samansuuruisten yritysten kasvihuonepäästöihin. Se on kuitenkin kovin vaikeaa.
– Tuloksia saman toimialan tai samansuuruisten yritysten kasvihuonekaasupäästöistä ei löytynyt eikä kunnollisia vertailuja pystytty tekemään. Suuremmissa yrityksissä kattavia selvityksiä on tehty, muttei juurikaan Satmaticin kokoluokassa.
Yrityksen hiilijalanjäljen selvittäminen ensimmäistä kertaa on siis vaativaa ja vie aikaa, mutta se kannattaa.  
– Kun laskentamenetelmät on päätetty ja sopivat ja luotettavat päästökertoimet löydetty, vuotuisen hiilijalanjäljen laskeminen helpottuu tulevina vuosina. Lähtötilannevuoden tulosten perusteella yritys saa tärkeää tietoa siitä, mitkä ovat suurimmat päästölähteet.

Näiden päästölähteiden tunteminen auttaa vähentämään päästöjä tulevaisuudessa.
– Tulevien vuosien hiilijalanjälkiselvitysten tuloksia voi vertailla lähtötilannevuoden tuloksiin ja huomata, mitkä päästövähennystoimet ovat tuottaneet tuloksia ja mitkä olisivat seuraavat askeleet päästöjen vähentämisessä, Tiina Sojakka sanoo.

Vinkkejä jalanjäljen pienentämiseen
– Ostetun sähkön kulutuksesta aiheutuvia päästöjä voi tulevaisuudessa vähentää ostamalla yhä enemmän uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä.
– Päivittäistä sähkönkulutusta voi myös tutkia ja pohtia, onko käytössä joitakin tapoja, jotka kuluttavat turhaan sähköä – vaikkapa valot päällä viikonloppuisin tyhjissä rakennuksissa. Tällaisia tapoja on helppo muuttaa.
– Satmaticilla on jo käytössään suuri aurinkosähkövoimala, joka auttaa vähentämään kasvihuonepäästöjen määrää päivittäin. Aurinkosähkövoimalan pinta-alan kasvattaminen tulevina vuosina auttaisi Satmaticia entisestään pienentämään energian käytöstä johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä, Tiina Sojakka sanoo.

Tiina Sojakka Lapin ruskassa