Julkaistu: 03.04.2014

Oikeaa lisäarvoa!
 

Vuosi 2013 on saatu käärittyä pakettiin ja siirrettyä arkiston uumeniin, muistoilla kun ei kauaa yritysmaailmassa eletä. Vuosi 2014 avautui eteemme, ei niinkään etelä-eurooppalaisilla ongelmavaltio haasteilla, ongelmat ovat lentäneet kuin muuttolinnut tänne omaan lintukotoomme. 
Suomen vienti takkuaa, syitä on monia, julkisen sektorin massivisuus, valuuttakurssit, jatkuvan kasvun varaan laskettu korkea elintaso. Kelkka on saatava kääntymään, jatkuvat massiiviset irtisanomiset ajavat maamme liiallisen tasa-arvottomuuden tilaan.

Yritykselle ainoa mahdollisuus elämiseen ja menestymiseen on oikean lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, viennissä tyypillisesti kansainväliselle integraattorille, jolla on aidot mahdollisuudet käyttää koko maailman toimittajia kootessa myymänsä kokonaisuuden.

Meidän on turha itkeä kallista työvoimaa, se ei tule muuttumaan kuin pitkällä kaikenkattavalla sopimuspolitiikalla. Ratkaisu on haettava tehokkuudesta, keksinnöistä, laadusta, pitkistä takuista, äärettömän varmasta toimivuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tähän asiaan on Satmatic’in toimintastrategia iskenyt kyntensä täydellä tarmolla. Suomalainen projekti- ja suunnitteluosaaminen, Baltian pitkälle automatisoidun tehtaan kilpailukyky tuottaa tehokkaasti mekaniikkaa,  nopea kokoonpano ja kytkentätyö sekä valmius toteuttaa välittömästi projektiaikaiset muutokset takaavat vientiin ja kotimaantoimituksiin varmasti asiakkaalle OIKEAA lisäarvoa saada toimituksilleen loistava menestys.

Arvoisa Asiakas, me olemme valmiit haasteisiinne, me haluamme Sinun menestyvän.

Nykyisistä asiakkaistamme hyväksi ja erittäin hyväksi meidät noteraa 95 %.

Simo Puustelli 

Hyvää kevättä kaikille, muistakaa ulkoilla!

Simo Puustelli

Toimitusjohtaja  

Satmatic Oy

 

Ohessa lyhyt katsaus menneeseen vuoteen

Satmatic Oy:n toimintakertomus tilikaudelta 1.1-31.12.2013

Arvio Satmatic Oy:n toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista

Yleistä

Satmatic Oy on sähköistämisen ja automatisoinnin projektipalveluihin sekä sopimusvalmistukseen

erikoistunut yhtiö. Palvelutarjontamme on laaja; Ratkaisemme kaikki sähköalan haasteet 20 kV:iin saakka. Toimituksemme kohdistuvat teollisuuden, energiantuotannon, energianjakelun ja infrastruktuurin sektoreille. Toimintamme oleellisena osana on sekä suora että välillinen vienti.

Yhtiön koko osakekannan omistaa AS Harju Elekter. AS Harju Elekter on sähköteknisten laitteiden suunnitteluun, valmistamiseen ja markkinointiin erikoistunut eestiläinen Tallinnan pörssissä noteerattu yhtiö.

Lisätietoa www.harjuelekter.ee

Satmatic Oy  toimii konsernin muiden yhtiöiden tuotteiden maahantuojana Suomessa. Yhtiöllä on toimintaa kahdessa toimipisteessä, Ulvilassa ja Keravalla. Lisätietoa www.satmatic.fi.

Satmatic Oy:n toimitusjohtajana raportoitavalla tilikaudella on toiminut Simo Puustelli.

Euroopan talouden tilanne ja suomalaisen vientiteollisuuden matalasuhdanne heijastui lievästi tilikauteemme 2013. Liikevaihdoksi muodostui 19,65 milj.euroa. Tilikauden tulos oli 300 t.euroa. Uusia tilauksia saatiin n. 21 milj.euroa

Merkittävät riskit, epävarmuustekijät ja muut seikat

Satmatic toimii kolmella perussektorilla; Teollisuus, Energian tuotto- ja jakelu sekä Infra. Yhtiöllä on kaksi toimitusmallia; sopimusvalmistus ja projektitoimitukset. Liiketoimintasektorien merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät aiheutuvat vientikauppaan voimakkaasti suuntautuneen asiakaskunnan tilauskannan heilahteluista, Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvystä ja mahdollisesta tuotannon siirtymisestä pois Suomesta halvempien työvoima-kustannusten maihin ja/tai lähemmäs loppuasiakkaita. Energiantuotanto- ja sähkönjakelu sektoreilla on onnistuttu hyvin ja ne ovat enemmän paikallista liiketoimintaa. Sektori on vahvassa nousussa myös uusiutuvan energian (Bio, Tuuli, Aurinko, Vety) ja ydinvoimala hankkeiden myötä.

Sähköteollisuuden toimiala Suomessa on kaksijakoinen, alalla on muutama suuri yritys ja paljon pieniä toimijoita.

Yleisenä kehityksenä Suomen teknologiateollisuuden vienti laski 2013 yli 10 %. Vuodelle 2014 ennustetaan lievää kasvua.

Satmatic Oy menestyi kovassa kilpailutilanteessa hyvin, erityisesti uusia tilauksia saatiin aiempia vuosia paremmin. Yhtiön taloudellinen asema vahvistui edelleen tilikaudella 2013. Liikevoittoa (EBIT) kirjattiin 411 t.euroa.

Yhtiön tilinpäätöshetken taloudellista asemaa ja tilikauden tulosta kuvaavat keskeiset tunnusluvut:

                                                                                       2013              2012              Kasvu

Liikevaihto/*1000                                                              19654            21356            - 8 %

EBIT                                                                                  411                506            -19 %           

Tilikauden voitto                                                                  300                362            -17 %

Omavaraisuusaste (vakavar.)                                          45,1 %           41,5 %           +9,5 %

 

Tunnusluvut ja muut tiedot henkilöstöstä ja ympäristötekijöistä

Henkilöstö

Jalostusarvo/Henkilö                                                     56 t €             56 t €

Jalostusarvo/Henkilökulut                                              1,17               1,16

 

Henkilöstöä oli vakituisessa työsuhteessa tilikauden aikana keskimäärin 80 henkilöä. Tilikauden päättyessä yhtiön palveluksessa oli 63 miespuolista ja 13 naispuolista henkilöä. Toimihenkilöitä oli 32 ja asentajia 44. Osa toiminnoista ulkoistettiin päämiehelle ja osa alihankintaan.

Henkilöstön keskimääräinen ikä oli 38 vuotta.

 

Laatu ja Ympäristö

Satmatic Oy:n toiminnan kulmakivenä on laadukkaat tuotteet ja puhdas ympäristö. Panostusta näille sektoreille pidetään vahvana. Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme on kuvattu kattavasti toimintojamme ohjaavaksi toimintakäsikirjaksi. Laatu- ja ympäristö asiat hoidetaan osana jokapäiväistä hallinnon, myynnin, suunnittelun, logistiikan, tuotannon ja kiinteistönhoidon toimintaa. Yhtiön henkilöstö on koulutettu toteuttamaan kuljetusten, jätteenkäsittelyn, materiaalien käytön ja energian kulutuksen minimointia kestävän kehityksen periaatteella. Yritys ei käsittele haitallisia aineita. Yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmä on sertifioitu. Laatujärjestelmänä on sertifioitu ISO 9001/2008 ja ympäristöjärjestelmänä ISO 14000 pohjalle. Sertifioinnit suorittaa SGS Fimko.

 

Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Satmatic Oy:n kehityskohteet ja merkittävimmät tapahtumat 2013

Kehityskohteista tärkeimpinä vuonna 2013 olivat;

Pääpanostus kehityksessä oli Lean johtamismallin sisäänajossa. Tähtäimenä toimitusten läpimenoaikojen puolittaminen. Tuotannossa 6S-järjestelmä käyttöön otettiin (Sort, Set In Order, Shine, Standardize, Sustain, Safety). Läpimenoaikatavoitteessa edistyttiin kiitettävästi. Kuluvan kauden aikana kehitettiin mittavasti myös toiminnanohjausjärjestelmäämme. Tuotannon automatisoinnissa ja vaiheistuksessa otettiin käyttöön ensimmäisiä ratkaisuja.

Satmatic toimitti ensimmäiset sovellutukset UL standardien pohjalta öljynporauslautoille sekä USA:n teollisuuteen. UL- valmistussertifikaattin auditoijana toimii UL Inspection Center. Satmatic’ille sertifikaatti mahdollistaa keskusvalmistuksen USA:n ja Amerikan alueen toimituksiin.

Satmatic on käyttänyt tietokantapohjaista  Eplan suunnitteluohjelmistoa jo vuodesta 2010.

2013 tilikaudella panostimme vahvasti ohjelmiston kehittämiseen laajentamalla henkilöstön osaamista ja ohjelmiston yhä tehokkaampaan käyttöön lisäosien hankinnan myötä. Tästä esimerkkinä Pro Panel Pro, joka mahdollistaa muun muassa 3D layoutsuunnittelun ja johdinsarjojen suunnittelun piirikaavioiden pohjalta. Toinen merkittävä suunnittelua tehostava EEC One, joka mahdollistaa piirikaavioiden generoinnin tyyppikuvista. Mekaniikkaosien suunnittelussa käytetään Solid Works ohjelmistoa.

Toimitimme useita kokonaan itse valmistettuja, suuren toimintavarmuuden omaavia Sivacon S8 kasettikeskus sovellutuksia pääosin vientiteollisuuden tarpeisiin.

Vuoden aikana kehitettiin autonlämmitysrasioiden rakenteita ja ulkoistettiin sarjavalmistusta konsernin tehtaalle Eestiin.

Myyntilaskutuksessa on siirrytty täysin sähköiseen laskutukseen ja ostolaskutuksessa sähköistä hankintaa vahvistettiin toimittajien valmiuksien mukaan, pyrkien eroon paperilaskuista.

Projektitoiminta

Projektitoiminnan osuus kasvoi. Toimitimme mm. sähköistys- ja automaatiojärjestelmiä mm;

Paperiteollisuuden kuorimoihin, pituusleikkureihin ja rullankäsittelyyn.

Offshore lauttojen ohjauksiin.

Terästeollisuuden nauhavalssauslaitokseen.

Voimalaitoksiin. Rikkipelletien valmistukseen.

Aurinkopaneelilinjoihin. Nosturiohjauksiin.

Kaivosteollisuuteen. Kupariteollisuuden valu ja valssauslinjoihin.

Kivivilla teollisuuteen. Puhdasvesilaitoksiin.

Kohdemaina mm Ruotsi, Venäjä, Puola, Kiina, USA.

Sopimusvalmistus ja vakiotuotteet

Sopimusvalmistuksessa suurimpia sektoreita olivat; Kaapelikoneet. Pakkauslinjat.

Piharasiat ja latausjärjestelmät. Elektroniikkakaapistot. Materiaalinkäsittelyjärjestelmät. Muuntajavalvontajärjestelmät.

Kaukokäyttöjärjestelmät.

Sähkönjakelu ja energian tuotanto

Sähkönjakelussa puistomuuntamoita ja kaapelijakokaappeja toimitettiin suomalaisille verkkoyhtiölle, sähkölaitoksille ja energialaitoksille.

Uusituvassa energiassa toimitettiin sekä on-grid että off-grid aurinkoenergiajärjestelmä tekniikkaa.

Ajoneuvot

Ajoneuvojen lämmitys ja lataus-sektorilla myynti jatkui pääosin tukkuliikkeiden kautta.

Huolto ja aftersales palvelut

Merkittävimpinä huoltosopimuskohteina Satakunnan alueen yritykset.

Henkilöstö

Satmatic tukee voimakkaasti henkilökunnan kouluttautumista. Henkilöstöhallinnossa panostettiin työhyvinvointiin sekä johtamis- ja osaamiskoulutukseen. Esimiehille järjestetään jatkuvasti johtamiseen liittyvää kurssitusta. Hyvinvointia pidetään yllä tukemalla liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia.

Selvitys tutkimus- ja kehitysmenojen laajuudesta

Pääpainopisteet kehittämiselle vuonna 2013 olivat tuotannon kilpailukyky ja läpimenoajat, kokonaisprojektien myynti ja toteutus, uusiutuva energia, tietohallinnon/ERP-järjestelmät sekä CRM-järjestelmä.

Satmaticin ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun välillä tapahtuva koulutusyhteistyö jatkui myönteisesti usealla opinnäytetyöllä. Satmatic’in henkilöstöstä valmistui insinööri ja tradenomi. Yliopistojen kanssa yhteistyössä Satmatic’in henkilöstöstä valmistui kaksi diplomi-insinööriä.

Tutkimus- ja kehityskulut olivat n. 3 % liikevaihdosta. Kaikki kulut kehittämisestä on kirjattu tulosvaikutteisesti.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tilikausi 2014 lähtee käyntiin suhteellisen hyvässä kuormitustilanteessa. Jos ennusteet lievästäkin talouskasvusta toteutuvat, odotetaan tilikaudesta maltillisesti hivenen mennyttä parempaa.

Satmaticin suurin asiakasryhmä, sopimusvalmis, seuraa voimakkaasti vientiin kohdistuvan konepajateollisuuden trendejä, alan kilpailukyky on jatkuvassa murroksessa ja hintapaineiden alla. Energia- ja rakennussektorin uskotaan kehittyvän jatkuvien tuotekehitysponnistelujen ja uusien asiakkuuksien kautta positiivisesti. Yhtiön toiminta perustuu jatkossakin koneenrakentamiseen liittyvään sopimusvalmistukseen, projektipalveluihin, sähkönjakeluun ja energian tuotantoon, sekä infraan liittyviin toimituksiin. Toimintaa tullaan tehostamaan ottamalla käyttöön uusia työstökoneita, kehittämällä vaiheistusta ja logistiikkaa.

Organisaatiota kehitetään panostamalla suunnitteluyksikköön sekä oston ja logistiikan ohjausta tehostamalla. Avaintoiminnan ulkopuolisissa toiminnoissa lisätään alihankintayhteistyötä.

Myyntiä vahvistetaan tavoitteena säilyttää nykyiset asiakkaat ja löytää uusasiakkaita nykyisten rinnalle. Henkilöstön osaamistasoa ja erityisesti tuotannon hyvinvointia kehitetään jatkuvasti.

Sähköistä kaupankäyntiä pyritään edelleen lisäämään suurten toimittajien EDI-yhteyksien suuntaan aina kun toimittajalla on siihen valmiudet.

Kasvua haetaan myös konsernin tuotteiden (muuntamot, katujakokaapit, kojeistot ja elektroniikkakaapit) markkinoinnin voimistamisella ja tukkuliike yhteistyöllä Suomessa.

Autolämmitys- ja latausrasioissa haetaan edelleen nousevaa linjaa ja tuotteita kehitetään käyttäjäystävälliseen suuntaan.

Viennissä panostetaan Pohjoismaiden ja Venäjän markkinoitiin.

 

Hallitus ja esitys yhtiön voittoa koskevista toimenpiteistä

Yhtiö osakepääoma oli tilikauden päättyessä 600 000 euroa.

Lisäksi on 200 000 euron ylikurssirahasto.

 

Yhtiön hallitus:                   

Palla Endel                         Puheenjohtaja

Allikmäe Andres                 Varsinainen jäsen

Merisalu Ülo                       Varsinainen jäsen

Puustelli Simo                    Varsinainen jäsen